W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Statut

XML A Zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A Powiększ tekst na stronie

Lead

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr 75/VIII/2011
Rady miasta Ostrołęki
z dnia 28 kwietnia 2011r.


STATUT SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PARK WODNY W OSTROŁĘCE


ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Samorządowy zakład budżetowy Park Wodny w Ostrołęce działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.),
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),
4) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 875).

2. Park Wodny w Ostrołęce zwany w dalszej części statutu Parkiem Wodnym, jest samorządowym zakładem budżetowym, realizującym zadania w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawniania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej.

3. Siedziba Parku Wodnego znajduje się przy ul. Wincentego Witosa 3 w Ostrołęce.


ROZDZIAŁ 2
ZAKRES RZECZOWY DZIAŁALNOŚCI PARKU WODNEGO

1. Podstawowym celem i przedmiotem działania ogólnodostępnego Parku Wodnego jest upowszechnienia pływania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, stworzenie warunków do aktywnego udziału w sekcjach i szkołach pływackich, a w szczególności:


1) prowadzenie kąpieliska sportowo- rekreacyjnego
2) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych
3) organizowanie kursów w zakresie sportów wodnych
4) prowadzenie nauki pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
5) rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu rekreacji i turystyki dla społeczeństwa miasta Ostrołęka i okolic
6) upowszechnianie sportów wodnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych
7) prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych

2. Park Wodny może ponadto prowadzić dodatkową działalność związaną z realizacją celów statutowych w szczególności w zakresie turystyki i wypoczynku, handlu, gastronomii, odnowy biologicznej w celu zaspokojenia potrzeb osób korzystających z usług Parku Wodnego.


ROZDZIAŁ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PARKU WODNEGO


1. Parkiem Wodnym kieruje, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działanie, Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Ostrołęka.
2. Dyrektor Parku Wodnego kieruje nim samodzielnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Parku Wodnego i prawem miejscowym.
3. Dyrektor Parku Wodnego jest odpowiedzialny za właściwą organizację Parku Wodnego, jego sprawne działanie, kontrolę realizacji zadań oraz za określenie kierunków działania i rozwoju Parku Wodnego.
4. Dyrektor Parku Wodnego zatrudnia i zwalnia pracowników Parku Wodnego.
5. Szczegółową strukturę wewnętrzną Parku Wodnego i podział czynności między stanowiska pracy określa Dyrektor Parku Wodnego w regulaminie organizacyjnym.

 

ROZDZIAŁ 4
MIENIE PARKU WODNEGO

1. Mienie ruchome i nieruchome pozostaje w zarządzie Parku Wodnego stanowi własność Miasta Ostrołęki.
2. Dyrektor odpowiada za powierzenie mienia Parku Wodnego.ROZDZIAŁ 5
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA PARKU WODNEGO


1. Park Wodny prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla zakładów budżetowych w ustawie o finansach publicznych.
2. Dyrektor odpowiada za gospodarkę finansową Parku Wodnego w tym za wykonanie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie kontroli finansowej.
3. Prezydent Miasta Ostrołęka sprawuje ogólny nadzór nad realizacją dochodów i wydatków Parku Wodnego.
4. Prezydent Miasta Ostrołęka w ramach pełnionego nad Parkiem Wodnym nadzoru kontroluje przestrzeganie przez Park Wodny realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
5. Przychody z działalności Parku Wodnego służą wyłącznie do realizacji jego zadań statutowych.
6. Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego Parku Wodnego w Ostrołęce jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony w ramach budżetu Miasta Ostrołęki.


ROZDZIAŁ 6
PRZEPISY KOŃCOWE


1. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.
2. Likwidacja Parku Wodnego lub jego przekształcenie następuje w drodze uchwały Rady Miasta Ostrołęki.
3. Park Wodny w Ostrołęce używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Park Wodny w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Witosa 3, NIP: 758-234-01-85, REGON: 142909690, Tel: 29 764 24 37, Fax: 29 764 24 35